image

Fulltextové vyhledávání

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
1 2
Vodovody a kanalizace Náchod, a.s.
3
HEJTMÁNKOVICKÝ ZPRAVODAJ 7/24
4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27
TENISOVÝ TURNAJ AMATÉRSKÝCH DVOJIC
28
29 30
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 30.7.2024
31 1 2 3 4
Drobečková navigace

Úvod > Archiv > Životní situace > Občan na úřadě > ... na OÚ v Hejtmánkovicích > Vidimace a legalizace /ověření opisu s originálem, ověření podpisu/

Vidimace a legalizace /ověření opisu s originálem, ověření podpisu/

Právní úprava:  Zákon č. 21/2006 Sb. ; Zákon č. 36/2006 Sb. ; Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položka 4-5; Správní řád ; a další.

 Ověření shody opisu nebo kopie s listinou se nazývá "vidimace" a ověřování pravosti podpisu se nazývá "legalizace"

Od 1. 3. 2006 je účinný nový zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování).

Ověřování provádí:

 • obecní úřad      OBECNÍ ÚŘAD HEJTMÁNKOVICE TUTO ČINNOST ZABEZPEČUJE
 • městský úřad           
 • úřad města
 • aj. stanovené vyhláškou 36/2006 Sb., v platném znění

Za jakých podmínek se ověřování provádí

Vidimace a legalizace se provádí na žádost fyzické osoby (§ 6 odst. 3 zákona o ověřování). K provedení ověřování se musíte dostavit osobně na obecní úřad nebo na kterýkoliv matriční úřad (úřad s matrikou).

Vidimaci a legalizaci provádí pověřený pracovník v úředních místnostech úřadu. Žáda-li o legalizaci osoba, která se nemůže dostavit na úřad ze zdravotních důvodů, může pověřený pracovník provést ověřování i na jiném vhodném místě.

Vidimací a legalizací se nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů uvedených na listině ani jejich soulad s právními předpisy. Úřad za obsah listin neodpovídá.

Úřad vidimaci  NEPROVEDE (§ 9 zákona o ověřování):

 • je-li listinou, z níž je vidimovaná listina pořízena, listina, jejíž jedinečnost nelze vidimovanou listinou nahradit, zejména občanského průkazu, cestovního dokladu, zbrojního průkazu, řidičského průkazu, vojenské knížky, služebního průkazu, průkazu o povolení k pobytu cizince, rybářského lístku, loveckého lístku nebo jiného průkazu, vkladní knížky, šeku, směnky nebo jiného cenného papíru, losu, sázenky, protestu směnky, geometrického plánu, rysu nebo technické kresby;
 • je-li listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, psána v jiném než českém nebo slovenském jazyce a neovládá-li ověřující osoba jazyk, v němž je listina psána a není-li současně předložena v úředně ověřeném překladu do jazyka českého;
 • je-li listina opatřena plastickým textem nebo otiskem plastického razítka,
 • jsou-li ve vidimované listině změny, doplňky, vsuvky nebo škrty, které by mohly zeslabit její věrohodnost;
 • jestliže se vidimovaná listina doslovně neshoduje s listinou, z níž byla pořízena,
 • není-li z vidimované listiny patrné, zda se jedná o prvopis, již ověřenou vidimovanou listinu, opis anebo kopii pořízenou ze spisu, nebo stejnopis písemného vyhotovení rozhodnutí anebo výroku rozhodnutí vydaného podle zvláštního právního předpisu

Úřad legalizaci  NEPROVEDE (§ 10 odst. 4 a § 13 zákona o ověřování)

 • jde-li o legalizaci podpisu ověřující osoby, která legalizaci provádí,
 • je-li podpis vyhotoven jinými písmeny než písmeny latinské abecedy, nebo
 • jde-li o legalizaci podpisu na listině, která obsahuje žádný text;
 • je-li legalizován podpis na listině, která je psána v jiném než českém nebo slovenském jazyce a není-li současně předložena v úředně ověřeném překladu do jazyka českého.

Co musíte předložit

K legalizaci je nutné předložit:

 • průkaz totožnosti (platný úřední průkaz vydaný státním orgánem, který obsahuje jmeno, příjemní, dorcní číslo, datum narození)
 • listinu, na niž se osoba pře pověřeným pracovníkem vlastnoručně podepsala, nebo unala podpis za vlastní

K vidimaci je nutné předložit:

 • prvopis nebo ověření opis listiny a opis nebo kopii z ní pořízený

Správní poplatky a termíny

Poplatky

Správní poplatek za vidimaci každé stránky vidimované listiny činí Kč 30,-.

Správní poplatek za legalizaci každého podpisu na listině činí Kč 30,-.

Správní poplatky stanovuje položka 4 a 5 sazebníku zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.

Termíny

Je-li správní orgán požádán o ověření (vidimaci a legalizaci) a jsou-li splněny předpoklady k provedení požadovaného úkonu, správní orgán tento úkon bez dalšího provede (§ 155 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zákona č. 413/2005 Sb.).

Občan na úřadě - MVČR