image

Fulltextové vyhledávání

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
26
Milostivé léto II
27
Milostivé léto II
28
Milostivé léto II
29
Milostivé léto II
30
Milostivé léto II
1
Milostivé léto II
Obecní knihovna vyhlašuje 2. ročník čtenářské soutěže LOVCI PEREL
2
Milostivé léto II
3
Milostivé léto II
4
Milostivé léto II
5
Milostivé léto II
Rekonstrukce komunikace třída Masarykova – ve středu 05.10.2022 bude z důvodu asfaltování
6
Milostivé léto II
Mobilní svoz nebezpečných odpadů
7
Milostivé léto II
8
Milostivé léto II
9
Milostivé léto II
10
Milostivé léto II
11
Milostivé léto II
12
Milostivé léto II
13
Milostivé léto II
14
Milostivé léto II
15
Milostivé léto II
Sběr objemného odpadu
16
Milostivé léto II
17
Milostivé léto II
18
Milostivé léto II
19
Milostivé léto II
20
Milostivé léto II
21
Kontroly komínů - Pavel VOBORNÍK
Milostivé léto II
22
Kontroly komínů - Pavel VOBORNÍK
Milostivé léto II
23
Kontroly komínů - Pavel VOBORNÍK
Milostivé léto II
24
Milostivé léto II
25
Milostivé léto II
26
Milostivé léto II
27
Milostivé léto II
28
Milostivé léto II
29
Milostivé léto II
30
Milostivé léto II
31
Milostivé léto II
1
Milostivé léto II
2
Milostivé léto II
3
Milostivé léto II
4
Milostivé léto II
5
Milostivé léto II
6
Milostivé léto II
Drobečková navigace

Úvod > Skryté stránky > Životní situace > Občan na úřadě > ... na OÚ v Hejtmánkovicích > Hlášení trvalého pobytu

Hlášení trvalého pobytu

1. Základní informace k dané situaci

Občan ČR může mít jen jedno místo trvalého pobytu, a to v objektu, který je označen číslem popisným nebo evidenčím, popřípadě orientačním číslem a který je určen k bydlení, ubytování nebo inviduální rekreaci. Z přihlášení občana k trvalému pobytu nevyplývají žádná práva k objektu ani k vlastníkovi nemovistosti.

2. Kdo je oprávněn v této věci jednat

K jednání je oprávněn:

 • občan ČR starší 15 let , za občana maldšího 15 let jeho zákonný zástupce, stejně jako za občana zbavneného způsobilosti k právním úkonům
 • za občana může změnu trvalého pobytu ohlásit jím pověřený zmocněnec na základě ověřené plné moci

3. Postup a podmínky při řešení

Splnění všech požadovaných náležitostí. Změna trvalého pobytu se prování na předepsaném tiskopisu, hradí se správní poplatek a občan předkládá stanovené doklady.

4. Jakým způsobem řešit situaci

Občan se dostaví na ohlašovnu trvalého pobytu v obci, kam se chce přihlásit, s platným občanským průkazem, vyplní přihlašovací lístek, doloží potřebé dokady a uhradí správní poplatek, Není-li občan opravněným vlastníkem nebo uživatelem nemovistosti, dostaví se s touto opravněnou osobou, která oprávněnost prokáže.

5. Kde řešíme tuto situaci

Občan hlásí změnu trvalého pobytu na ohlašovně v místě trvalého pobytu na obecním úřadu v místě nového trvalého pobytu. V hlavním městě Praze a v územně členěných statutárních městech na úřadech městských částí nebo městských odvodů, podkud tak stanoví statuty těchto měst. Na území vojenských újezdů na újezdních úřadech. Občan, který se rpzhodl ukončit trvalý pobyt na území ČR, oznamí tuto skutečnost ohlašovně podle místa svého trvalého pobytu, vyplní odhlašovací lístech.

6. Řešení této situace na OÚ Hejtmánkovice

Občané, kteří se hlásí k trvalému pobytu v Hejtmánkovicích, se dostaví na: OÚ Hejtmánkovice, Hejtmánkovice 118, 550 01 Broumov v úřední dny podnělí a středa od 8.00-11.30, 12.15-17.00 hod. a ostatní dny od 7.30.-11.30, 12.15-14.00 hod. e-mail: obechejtmankovice@tiscali.cz, č. tel. 491 523 770

7. Jaké doklady je nutné mít sebouNa úřadě k vyplněnému tiskopisu dále předložte:

 • platný občanský průkaz, u něhož není oddělena vyznačená část v důsledku změny trvalého pobytu
 • doklad o vlastnictví bytu nebo objektu / rozumí se vypis z katastru nemovistostí/ nebo
 • doklad o oprávnění užívat byt / např. najemní smlouva, podnájemní smlouva, dohoda o ubytování, dohoda o přidělení místa na ubytovně/, anebo
 • úředně ověřené písmené potvrzení oprávněné osoby / majitele ubyt. zařízení/ o souhlasu s ohlášením změny trvalého pobytu. Potvrzení se nevyžaduje, když se oprávněná osoba dostaví osobě s průkazem totožnosti, prokáže svou oprávněnost a potvrdí souhlas na přihlašovacím lístku před zaměstnancem obecního úřadu - ohlašovny.

8. jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Tiskopis "Přihlášovací lístek k trvalému pobytu" dostanete při hlášení změny místa trvalého pobytu na ohlašovně v místě nového trvalého pobytu.

9. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Za ohlášení změny trvalého pobytu zaplatíte správní popaltek ve výši 50 Kč v hotovosti, děti do 15 let jsou bez poplatku.

10. Jaké jsou lhůty

Pokud občan vyplní přihlašovací lístek k trvalému pobytu a má ostatní potřebné doklady s sebou, zaevidování změny trvalého pobytu proběhne v ten den. Zjistí.li se při přihlášení místa trvalého pobytu nedostatky v předkládaných dokaldech nebo rozpory uváděných údajů s údaji v informačním systému, vyzve ohlašovna občana k jejich odstranění. Ve výzvě stanoví lhůtu, nejméně však 15 dnů. Pokud občan ve stanovené lhůtě nedostatky neodstaraní, rozhodně ohlašovna o tom, že změna trvalého pobytu nebude zaevidována.

11. Jaké další činnosti jsou požadovány

Při ohlašení změny trvalého pobytu odbrží občan potvrzení o této změně, které předkládá s původním občanským průkazem. Občan je povinen do 15 pracovních dnů od provedené změny trvalého pobytu požádat o vydání nového občasnkého průkazu. Ohlašovna zajistí oznámení změny trvalého pobytu do místa předchozího trvlého pobytu občana.

Občan dle své potřeby sám ohlásí změnu trvalého pobytu např.:

 • svému zaměstnavateli/škole
 • lekařům
 • poště
 • plynárně
 • majiteli či správi starého i nového domova
 • úřadu práce /je-li nezaměstnaný/
 • správě sociálního zabezpečení /zasílání důchodu/
 • finančnímu a živnostenskému úřadu /je-li podnikatel/
 • zdravotní pojištovně
 • bance
 • komerčním pojišťovnám, u nichž máte některou z pojistek, popřípadě i jiným ostatním institucím, u kterých je dle vzájemného vztahu povinene tuto změnu ohlásit

12. Elektronická služba

Přihlášení trvalého pobytu nelze vyřidit elektronickou cestou. Lze však připadný dotaz, týkající se této problematiky zaslat na e-mail: obechejtmankovice@tiscali.cz .

13. Podle kterého právního předpisu se postupuje

 Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů , v platném znění. Vyhláška č. 642/2004 Sb., k provádění zákona o občanských průkazech a cestovních dokladech, v platném  znění. Směrnice MV ČR čj. SC-885/2005 k zákonu o evidenci obyvatel, zíkonu o občanských průkazech o zákonu o cestovních dokladech.

Související předpisy: Zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění podzdějších předpisů, zákon č. 634/2004., o správních poplatcích, v platném znění, zákon č. 500/2004 Sb, správní řád, v platném znění.