Obec Hejtmánkovice Minimapa

Vyhledat

Drobečková navigace

Úvod > Obec > Obecní lesy > Zprávy

Obecní lesy - zprávy

Rok 2011 - 2012

Plán a rozpočet - lesy

Přehled 2011

Přehled o plnění v lesích

Zprávy z hospodaření v obecních lesích

Rok 2008 – informace o hospodaření v lesích obce Hejtmánkovice.

S končícím rokem 2008 nastává i období bilancování. První čtvrtletí nám začalo opět neradostně. Ještě jsme se pořádně nevzpamatovali z likvidace kalamity způsobené v loňském roce orkánem Kyrill a nečekaně přišla další pohroma. Počátkem března na už velmi narušené porosty narazila vichřice Emma a konalo se nové dílo zkázy. Znova napadlo velké množství kalamity. Po prvotním shlédnutí rozsahu poškození, byl odhad na 3.500 m3 kalamitní hmoty. Na co nejrychlejší zpracování byla opět nasazena moderní technika Harvestor, kterým bylo zpracováno 613 m3 kalamitního dřeva. Zbytek kalamity se zpracovával tradičním postupem t.j. dřevaři, koně a kolový traktor. Současně s likvidací kalamity nastal další velký úkol. Co nejrychleji zalesnit kalamitní holiny po loňském Kyrillu. A aby toho ještě nebylo málo, museli jsme čelit ohrožení náletu dřeva kůrovcem. Chemickým postřikem jsme ošetřili 550 m3 ohrožené dřevní hmoty. Velmi dobrou spoluprací se starostou obce p.Harasevičem se dařilo tyto nelehké úkoly plnit. Velmi nepříznivý dopad na hospodářský výsledek v našem oboru, bylo snižování výkupních cen dřevní hmoty. Cena kulatiny z původních 1.900,- Kč/m3 klesla na 1.400,-a surových kmenů z 900,- Kč/m3 na 600,-. Vzhledem k dobrým kontaktům s vedoucími pracovníky Man. skladu v Meziměstíbyl odbyt kalamitního dřeva plynulý.

V pěstební činnosti jsme zalesnili 4,56 ha kalamitních ploch. Vydatnou pomocí byl dostatečný počet pracovníků poskytnutých Úřadem práce v Broumově. Dále smluvně firmou M.Rajnoha a místním živnostníkem K. Letzelem. Vzhledem ke značnému zabuřenění byla většina kultur vyžnuta a proti okusu zvěří ochráněna chemickým nátěrem. Je naší snahou aby se vzniklé kalamitní holiny co nejdříve zazelenaly novým lesním porostem. Velký úkol nás čeká v roce 2009. V plánu máme zalesnit 6,50 ha kalamitních holin. Ty se musí před zalesněním vyklidit od klestu a plevelného nárostu. K zajištění tohoto úkolu bylo již v předstihu jednáno s Lesnickou školou v Trutnově o výpomoci při jarním zalesňování.

Starosta obce rovněž přislíbil pomoc při zajištění pracovníků od Úřadu práce v Broumově.

Vysoké náklady na obnovu porostů značně zatíží obecní rozpočet. Proklamované dotace na obnovu porostů po kalamitách ani zdaleka nepokrývají způsobené škody. Z nadřízených orgánů je pro tuto pomoc i velmi neprofesionální a byrokratický přístup. Značná administrativa nás zdržuje od zabezpečování prací v terénu při odstraňování škod. Pro rok 2009 a další, je nanejvýš nutné podstatné snížení úmyslných mýtních těžeb. Zaměříme se pouze na výchovné zásahy v probírkách a mladých porostech, které nám ukládá Lesní hospodářský plán. Dále budeme zpracovávat pomístně napadlou kalamitní hmotu a věnovat se kontrole kůrovce. Nyní je hlavním úkolem zalesnit a zabezpečit zdárné odrůstání mladých lesních kultur.Dovolte mi abych vás seznámil s plněním hlavních úkolů v obhospodařování Obecních lesů Hejtmánkovice za r. 2008.

Těžba dřeva celkemm 38003.748

Přibližování dřevam 38003.550

Dodávky dřevní hmotym 38003.530

Zalesňování ha 4,504,56

Úklid klestu m 3740993

Ochrana kultur proti zvěři ha 9,8210,16

Oplocování kultu rkm/ha - 0,42/0,47

Ožínání kultu rha 22,1820,46

Prořezávky ha 3,513,51

Ochr. proti kůrovci – lapáky ks 3581

Chem.asanace kůrovc. hmoty m 3-550

Za rok 2008 bych chtěl poděkovat všem pracovníkům, kteří se podíleli na likvidaci následků po kalamitách. Jmenovitě pak dřevaři p.Rajnohovi, kočímu p.Schipplovi a pěstebnímu p.Letzelovi. Občanům Hejtmánkovic, všem návštěvníkům a příznivcům lesa, přeji lepší houbařskou sezonu a les bez odházených PET lahví, především všakhodně zdraví, štěstí a spokojenosti v r.2009.

Za zprávu lesů V. Kollert

Zprávy z hospodaření v obecních lesích

Lesní hospodářství rok 2007

Hospodaření v obecních lesích se řídilo schváleným Lesním hospodářským plánem (dále jen LHP). Vyhotovení LHP je stanoveno Lesním zákonem č.289/1995 Sb. a vyhláškou Min.

zemědělství č.84/1996 Sb. K 31.12.2006 platnost našeho LHP končí. Proto byla s Lesprojektem Hradec Králové s.r.o. uzavřena smlouva na vypracování nového a to na léta

2007 - 2016. Každý nový LHP se zpracovává na období 10ti let. V současné době skončila venkovní inventarizace stavu jednotlivých porostů a příprava nového mapového uspořádání oddělení a porostů včetně popisů a návrhů na hospodaření. Vyhotovení nového LHP pro obec představuje značný finanční náklad cca: 107.000,- Kč. Po schválení nového LHP bude z této částky kryto státní dotací cca: 64.000,- Kč. Tím se celkové náklady vynaložené obcí sníží na 43.000,- Kč. LHP zajišťuje stabilitu a trvalou obnovu lesa.

Bylo pokračováno ve vyhledávání a vypracovávání podkladů na navrácení zbývajících lesních a zemědělských pozemků od LČR a Pozemkového fondu. Vydatnou pomocí se na tomto podílel p. Ing. Miroslav Pohl. Našim úmyslem je některé horší zemědělské pozemky(pokud bude tato činnost nadále podporována státní dotací), zalesnit a zvýšit tak výměru obecních lesů.

Hospodaření v Obecních lesích Hejtmánkovice bylo za rok 2007 velmi náročné z důsledků orkánu Kyrill, který napáchal v obecních lesích velké škody.

Rok 2007 začal velmi příznivou zimou, která se vyznačovala velmi mírným počasím bez mrazůa sněhu. Zdálo se, že pro nás rok začne v naprosté pohodě. 18.1.2007 však přišla na naše lesy katastrofa.

Orkán Kyrill napáchal nedozírné škody nejen v našich lesích, ale na velké části území ČR. Prvořadým úkolem bylo, venkovní pochůzkou zjistit předběžný odhad škod, aby mohla být přijata opatření k co nejrychlejší likvidaci vzniklé kalamity. Původní odhad předpokládal rozsah 3.200 – 4.000 m3. Zasaženy byly nejen vyzrálé, ale ve velkém množství i mladé probírkové porosty. Bylo nutné co nejrychleji zajistit zpracování a odvoz hmoty ohrožené kůrovcem. Podařilo se během 10ti dnů nasadit na největší plochy moderní techniku, Harvestor s vyvážecí soupravou. Tímto způsobem jsme ve velmi krátké dobězpracovali 1.746 m3 kalamitní hmoty a v počátku roku s velmi dobrou cenou za dodávanoukulatinu. Cena dřeva postupem času značně klesala vlivem velkého přetlaku v nabídce hmoty ze zpracovávané kalamity v celé ČR. K pololetí již dokonce odběratelé odmítali větší množství suroviny vykupovat pro nedostatek skladovacích prostor. I přes tyto potíže se námdařilo úspěšně kalamitu likvidovat. Mimo Harvestorupracovali v těžbě dřeva a přibližování, trvale 2 – 3skupiny v návaznosti : dřevaři, koně a kolový traktor. Nejen zpracování kalamity, ale i vzniklé kalamitní holiny představovaly značné pracovní vypětí. Ve spolupráci se starostou obce p.Harasevičem, který zajistil dostatečný počet pracovníků z úřadu práce, se podařilo už na jaře zalesnit 3,97 hakalamitních holin. Mimo to jsme ještě zalesňovacím strojemzalesnili dalších 3,29 hazemědělských pozemků a tím i zvětšili plochu obecních lesů. Tyto bývalé zemědělské pozemky jsme dokázali také ochránit proti škodám zvěří oplocením.Přes tyto navýšené úkoly se dařilo úspěšnědále likvidovat následky orkánu Kyrill. Celkem bylo zpracováno 5.270 m3 kalamitní hmoty. Za jediný den tak padlo tolik hmoty, kolik se v našich lesích vytěží za 4 – 5 let. Rozsahem kalamity jsme se zařadili na přední místav Republice. Při rozloze obecních lesů Hejtmánkovicecca. 190 ha spadlo 27,74m3/ ha. Více bylo pouzev Horní Plané 47,76 m3/ ha a v Nových Hradech 37,45 m3/ha. Tyto údaje jsou převzaty z časopisu Lesnická práce. Mnohým občanůmobce byla poskytnuta za velmi výhodnou cenudodávka palivového dřevaze zbytků, především po těžbě Harvestorem, ve výši 330 m. Samovýrobousi občané vyrobili palivo na zimní obdobív množství 110,5 m. Negativní dopad orkánu byl pro značný počet občanů, vzhledem k možnosti zásobit se palivovým dřevem, určitým přínosem. Je nutno počítat s tím, že se tato mimořádná situace už v dalších letech opakovat nebude.

Proto pro rok 2008 počítáme s těžbou pouze 800 m3. Nadále však ještě zůstává 4,63 ha kalamitních holin, které je nutno po vyklizení klestu zalesnit. Jsou to pro obec dosti značné a zatěžující finanční náklady. Vzhledem k zisku ze zvýšených dodávek dřevní hmoty v r.2007 je na zalesnění a následnou ochranu kultur vytvořena dostatečná finanční rezerva.

Přehled o plnění hlavních úkolů v obecních lesích.

Těžba dřeva celkem m 33.2005.584

- z toho kalamitam 33.2005.270

Přibližování dřeva m 33.2005.569

Zalesňován íha3,-8,37

- z toho přirozená obnovaha-1,11

Úklid klestu m 32.5002.211

Ochrana kultur proti zvěři ha 9,509,61

Oplocování kulturk m - 1,97

Ožínání kultur ha 9,509,57

Prořezávky ha 3,653,65

Ochrana proti kůrovci – lapáky ks 3548

Chem. postřik ohrožené hmoty m3 - 188

Lesy jsou pro obec nejenom trvale obnovitelným zdrojem suroviny a tím i části finančních zdrojů, ale pro mnohé místem odpočinku a relaxace. Závěrem bych chtěl za správu lesů poděkovat všem, kteří svou prací přispěli ke zdárnému zlikvidování následků kalamity v roce 2007. Do roku 2008 popřát všem občanům, kteří mají k lesům kladný vztah hodně zdraví, štěstí a spokojenosti jak v práci, tak v osobním životě.

Za správu lesů V. Kollert.

 

TOPlist